קדימהסטם - ריפוי מחלות באמצעות תאי גזע

חדשות וארועים > חדשות - 2016

השקעה של שתי קרנות גידור בקדימהסטם במחיר 7.5 ש"ח למניה

12 ינואר, 2016

 

 

קדימהסטם בע"מ

(להלן: "החברה")

12 בינואר ,2016

לכבוד                                                   לכבוד

רשות ניירות ערך                                   הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.magna.isa.gov.il            www.tase.co.il

 

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על הסכם השקעה במחיר למניה של 7.5 ש''ח

 

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 11 בינואר, 2016 התקשרה החברה בהסכם השקעה עם שתי קרנות גידור (להלן: "המשקיעים") בהיקף השקעה מיידי של כ-2 מיליון ש''ח וסך נוסף של עד כ-3 מיליון ש''ח ממימוש האופציות כמפורט להלן.

 

בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, החברה תקצה למשקיעים 266,666 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ע.נ. כ"א (להלן: "מניות רגילות") בתמורה לסך של כ-2 מיליון ש"ח. מחיר כל מניה שתוקצה הינו 7.5 ש"ח. כמו כן, יוקצו למשקיעים 133,333 אופציות סחירות של החברה מסדרה 2 הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 10 ש"ח בעבור כל מנית מימוש ו-133,333 אופציות בלתי סחירות אשר יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 13 ש''ח בעבור כל מנית מימוש. סך התמורה בעבור מימוש האופציות כאמור, אם וככל שימומשו, יעמוד על סך של עד כ-3 מיליון ש"ח (להלן: "האופציות"). האופציות תבשלנה מיידית עם הקצאתן ותהיינה ניתנות למימוש עד ליום 5 ביוני, 2017.

 

החברה תפרסם דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000. המניות הרגילות והאופציות כאמור לעיל יוקצו בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

 

יובהר, כי המניות ואופציות (סדרה 2) שתוקצנה והמניות שתנבענה ממימוש האופציות, כאמור לעיל, תהיינה חסומות על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") והתקנות מכוחו (להלן: "ניירות הערך החסומים"). בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו, החברה תפעל לפרסום תשקיף שחרור מהחסימה או דוח הצעת מדף לשם שחרור מהחסימה של ניירות הערך החסומים (להלן: "מסמך שחרור מחסימה"). מסמך שחרור מחסימה ייתחם על על ידי חתם מתמחר, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ, אשר היה מעורב בקביעת תנאי העסקה.

 

 

 

בברכה,

קדימהסטם בע"מ

נחתם על ידי:

 

יוסי בן יוסף, מנכ"ל

יהודה פיינברג, סמנכ"ל כספים


ארכיון חדשות