קדימהסטם - ריפוי מחלות באמצעות תאי גזע

חדשות וארועים > חדשות - 2016

התחייבות בקשר לבקשת מענק בגובה של כ-4 מיליון דולר

23 מאי, 2016

החברה מתכבדת להודיע, כי לצורך קבלת מענק מהארגון היוקרתי California Institute for Regenerative Medicine ("CIRM"), כמפורט להלן, קיבלה החברה ביום 23 במאי, 2016 כתב התחייבות מרוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ (להלן: "רוסאריו") לפיו התחייבה רוסאריו התחייבות חיתומית בכפוף לקבלת אישור מענק מ-CIRM.

עד לסוף חודש מאי 2016 תגיש החברה בקשת מענק (בפרויקט ה-ALS של החברה) ל-CIRM בהיקף תקציב של 5 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "התקציב") עם מענק על סך 80% מהתקציב (כ-4 מיליון דולר ארה"ב) (להלן: "המענק"). במסגרת כתב ההתחייבות כאמור, התחייבה רוסאריו להשלים את יתרת 20% מהתקציב (כ-1 מיליון דולר ארה"ב) בכפוף לתנאים המפורטים בדוח זה והתנאים שיפורטו בהסכם החיתום שייחתם בין הצדדים לאחר קבלת המענק.

למיטב ידיעת החברה, ל-CIRM 3 מיליארד דולר למימון ונחשבת כאחת מגורמי המימון הגדולים והחשובים בעולם בתאי גזע.

הגשת המענק ל-CIRM  כאמור לעיל, הינה בהמשך למדיניות החברה להגשת בקשות למענקים בתחומי הפעילות שלה מגורמים בינלאומיים חשובים, כדוגמת המענק שקיבלה מתוכנית המו"פ היוקרתית של האיחוד האירופאי "Horizon 2020". לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי לשל החברה מיום 27 באוגוסט, 2015, מס' אסמכתא: 2015-01-106341.


ארכיון חדשות