קדימהסטם - ריפוי מחלות באמצעות תאי גזע

חדשות וארועים > חדשות

התנאים לא הבשילו לכדי חתימה על הסכם עם קוריסטם

8 ינואר, 2017

קדימהסטם בע"מ

("החברה")

                       

8 בינואר, 2017

                                                                               לכבוד                                 לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ             רשות ניירות ערך

          www.magna.isa.gov.il                                        www.tase.co.il

 

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי  

בהמשך לדיווח החברה מיום 7 בדצמבר, 2016 בדבר חתימת החברה על מזכר הבנות עם חברת הביוטק הקוריאנית Corestem Inc. ("מזכר ההבנות"), מודיעה החברה כי לא הבשילו התנאים לכדי חתימה על הסכם מחייב.

החברה ממשיכה ליישם את האסטרטגיה העסקית שלה, על-מנת לקדם התקשרות עם שותפים מתאימים, לקידום מוצריה בשווקי היעד, ביניהם: קוריאה הדרומית, יפן וארה"ב.

לפרטים נוספים בדבר מזכר ההבנות ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 בדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-086628).

 

 

 

בכבוד רב,

 

קדימהסטם בע"מ

 

נחתם על ידי:

יוסי בן יוסף, מנכ"ל ודירקטור

יהודה פיינברג, סמנכ"ל כספים


ארכיון חדשות