top of page
Search

קדימהסטם מודיעה על תוצאות מבטיחות של קבוצת הטיפול הראשונה בניסוי הקליני במחלת ניוון שרירים סופנית

Updated: Jul 27, 2020

לא דווחו תופעות לוואי חמורות הקשורות לטיפול ולא נמצאה רעילות המגבילה את מינון הטיפול


נצפתה האטה משמעותית בעלת מובהקות סטטיסטית בקצב התדרדרות המחלה, המעידה על הטבה קלינית הנמשכת לאורך תקופה של 3 עד 4 חודשים לאחר מתן הטיפול והמצביעה על כך שמינון גבוה יותר ו/או מינון חוזר עשויים להשיג יעילות לפרק זמן ארוך יותר


חולה ראשון כבר גויס לקבוצת הטיפול השלישית, המיועדת להמשיך ולבחון את הבטיחות וכן את היעילות לאורך זמן של מתן חוזר של הטיפול


קדימהסטם מודיעה על תוצאות מבטיחות של קבו
Download • 157KB

 

אנשי קשר:

יוסי נזהר – CFO

טל. 073-7971613コメント


bottom of page